اندیشه ها در مورد آیه امروز...

در دنیای دور انداختنی ها، خدا می خواهد که ما بدانیم او متنفر است از اینکه ما دیگران را دور بیندازیم. بیایید همدیگر را به معیارها و قدوسیت الهی دعوت کنیم. اجازه ندهیم که روحهای ما بوسیله خودخواهی و رنجش، مُکَدَر شود و روابط ایمانی با نزدیکان مان دستخوش بی احترامی شود. و بیایید در دنیایی که زندگیها بوسیله طلاق از هم پاشیده شده، این اشخاص را بجوییم، آنها را قاطی خودمان کنیم و به خانه و خانواده الهی بیاوریمشان تا شفا یابند.

دعای من

ای خدای قادر مطلق، لطفاً کلمات ما را قوی بساز، تعهد ما را دائمی بگردان، و زندگی های مان را نسبت به قولهایی که به تو و همدیگر میدهیم، وفادار نما. از تو متشکرم برای نمونه های عظیمی که از قوم تو داریم، آنانیکه ازدواجهای قدرتمندی داشته اند. مرا و خانه مرا با میراث وفاداری مبارک بساز، وفاداری ای که تا نسل های بعدی نیز ادامه پیدا کند. بعلاوه، ای پدر عزیز، خواهش میکنم که مرا بکار گیر تا اشخاصی را که در زندگی زناشویی شان شکست خورده اند، به خانه تو آورم. در نام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات