اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یکی از بزرگترین تصاویر عهد عتیق این است که خدا دست راستش را با قدرت دراز میکند و کارهای عظیمی را برای قومش انجام میدهد. اسراییل غالباً با دشمنی قوی تر و مجرب تر روبرو میشد. با این وجود، هنگامیکه کاملاً به خدا اعتماد میکرد، او ایشان را به پیروزی های بزرگی میرسانید.

Thoughts on Today's Verse...

One of the great images of the Old Testament is that of God stretching out his right hand with power and doing mighty things for his people. So often, Israel faced a larger and more experienced foe. Yet when his people fully trusted in him, he gave them great victory.

دعای من

پدری که در قدوسیت و قدرت پادشاهی عطیم هستی، لطفن مرا با فیض و توانایی ات، تقویت و محافظت بفرما. از تو متشکرم که در برابر بزرگترین دشمنم، برای من همچون پناهگاهی هستی. لطفن مرا در خودت شجاع و دلیر بگردان. بنام عیسی. امینو

My Prayer...

Father, great in holiness and majesty, please uphold and strengthen me with your power and grace. Thank you for shattering the power of my greatest enemy. Please give me courage in you. In Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of خروج۶:۱۵

نظرات