اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یکی از بزرگترین تصاویر عهد عتیق این است که خدا دست راستش را با قدرت دراز میکند و کارهای عظیمی را برای قومش انجام میدهد. اسراییل غالباً با دشمنی قوی تر و مجرب تر روبرو میشد. با این وجود، هنگامیکه کاملاً به خدا اعتماد میکرد، او ایشان را به پیروزی های بزرگی میرسانید.

دعای من

پدری که در قدوسیت و قدرت پادشاهی عطیم هستی، لطفن مرا با فیض و توانایی ات، تقویت و محافظت بفرما. از تو متشکرم که در برابر بزرگترین دشمنم، برای من همچون پناهگاهی هستی. لطفن مرا در خودت شجاع و دلیر بگردان. بنام عیسی. امینو

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات