اندیشه ها در مورد آیه امروز...

محبت كردن يك عمل است. كتاب مقدس بر اين حقيقت بارها و بارها تأكيد ميكند. از محبت نبايد تنها سخن گفت، بلكه بايد آنرا نيز نشان داد. خدا، آغاز محبت است. او محبتش را بنحو بسيار جانبازانه اى نشان داد تا ما بتوانيم از ارزش والايى كه در نظر او داريم، آگاه شويم. فرزندخواندگى ما به قيمت خالى شدن آسمان از بزرگترين خزانه خود، خداى پسر و رهاننده ما تمام شد.

Thoughts on Today's Verse...

Love is an action. The Bible stresses this truth again and again. Love must not only be spoken, it must also be shown. The beginning of love is God. He showed his love in the most sacrificial of ways so we could know our incredible value to him. The price of our adoption was the emptying of heaven of its greatest treasure, God the Son, who is our Savior.

دعای من

پدر مهربان ، براى پذيرش من در خانواده ات، سپاسگزارم. من هرگز به حد كافى نميتوانم از تو تشكر كنم و يا حتى مهربانى تو را جبران كنم اما خدمتم را بعنوان شكرگزارى دائمى و بعنوان راه ظريفى براى درميان گذاشتن محبتت به من با ديگران بپذير. بوسيله برادر و فديه خود، عيسى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

Loving Father, thank you for adopting me into your family. I can never thank you enough nor ever repay you for your kindness, but please receive the service of my life as my ongoing thanksgiving for your grace and my small way of trying to share the love you have given me. Through my Brother and my Ransom I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول یوحنا ۹:۴

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change