ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักคือการกระทำ พระคัมภีร์เน้นแล้วเน้นอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ ความรักต้องไม่ใช่แค่พูดแต่ปาก แต่ต้องแสดงออกให้เห็นด้วย จุดเริ่มต้นของความรักคือพระเจ้า พระองค์แสดงความรักของพระองค์ออกมาให้เห็นด้วยการเสียสละอย่างมาก เพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีค่าอย่างเหลือเชื่อต่อพระองค์ มูลค่าที่พระองค์ต้องจ่ายเพื่อรับเรามาเป็นลูกนั้น คือการยอมให้สวรรค์ต้องว่างเปล่าลงเพราะต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าไป นั่นคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของเรานั่นเอง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่ยอมรับข้าพเจ้ามาเป็นลูกคนหนึ่งในครอบครัวของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่มีวันที่จะขอบคุณหรือตอบแทนความเมตตาของพระองค์ได้หมดแน่ แต่ได้โปรดถือว่าการปรนนิบัติรับใช้ของข้าพเจ้า เป็นการขอบคุณที่ไม่มีวันหมดต่อพระคุณของพระองค์ และวิธีเล็กๆของข้าพเจ้าในการพยายามแบ่งปันความรักที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าต่อผู้อื่น อธิษฐานผ่านพระเยซู ผู้เป็นพี่ชายและพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change