اندیشه ها در مورد آیه امروز...

با تأمل در مفهوم این آیه در می یابیم که بسیاری از اشخاصی که ادعای ایمان می کنند، در واقع اجسادی روحانی می باشند. برای اینکه ایمان، حقیقی باشد، باید خودش را در خدمت کردن به دیگران ابراز کند. ایمان، تنها کوهها را جابجا نمیکند، ایمانداران را به حرکت در می آورد تا به راههای گوناگون، جوری عمل کنند که خدا را جلال بدهد و به دیگران برکت رسانند، و تشکرات شان را نسبت به فیض بی نظیر خدا ابراز دارند.

Thoughts on Today's Verse...

By this definition, a whole lot of people claiming to be believers are really spiritual corpses. For faith to be real, it must express itself in service. Faith not only moves mountains; it moves believers to act in ways that honor God and bless others, demonstrating their thankfulness for God's incredible grace.

دعای من

ای پدر قدوس و قادر مطلق، لطفاً تنبلی های مرا در رفتار روحانی ام عفو بفرما. یاریم ده تا هر روزه، فرصت های بسیاری را که برای خدمت کردن به من میدهی، ببینم، و سپس مرا در آن فرصتها به نحوی توانمند بساز که سایرین را برکت دهم. در نام مقدس عیسی دعا میکنم.آمین.

My Prayer...

Holy and Faithful Father, please forgive me for the times I've been lazy in my spiritual walk. Help me see the many opportunities for service you give to me each day, and then empower me to act in those opportunities in ways that bless others. In Jesus' holy name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of یعقوب ۲۶:۲

نظرات