اندیشه ها در مورد آیه امروز...

بیان این کلمات در دنیایی که از گفتن حقیقت در مورد گناه، شرارت،‌ و بدی واهمه دارد، بنظر عجیب می آید. با این وجود، هر گمشده ای نیاز به توبه، عوض شدن دل و زندگی اش داردــ‌ نیاز به این دارد که در جستجوی خدا باشد، و برای عیسی بعنوان خداوندش زندگی کند. آری، نجات بوسیله فیض باور نکردنی خدا به ما بخشیده شده است. از سوی دیگر، فیضی که باعث تغییر ما نمی شود، فیض حقیقی نیست. فیض نه تنها ما را از طریق مرگ جانبازانه عیسی بر روی صلیب می بخشد، بلکه ما را نیز از زندگی تُهی و مخرب بدون خدا و راهنمایی او، میرهاند.

دعای من

ای پدر آسمانی عزیز، مرا بخاطر گناهم ببخش. من میخواهم که قلباً به سوی تو برگردم و طبق اراده تو و برای جلال تو زندگی کنم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات