اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اين مهم نيست كه ما تا چه اندازه تلاش ميكنيم كه هيبت و بزرگى خدا را بفهميم، او هنوز خداست و ما نيستيم. ما همواره بايد مبدأ و گناه اوليه را بياد داشته باشيم كه آدم و حوا در قالب دانش و فهم تلاش كردند مثل خدا بشوند. ما بر اين هستيم كه خدا را بشناسيم، اما هرگز نميتوانيم همه چيز را در مورد او كاملن بشناسيم. ما قصد داريم با شخصيت و خصوصيات او رقابت كنيم، اما نميتوانيم با تلاش خويش به بزرگى، عدالت، يا قدوسيت او برسيم. اين واقعيت هم مهيج است و هم نوميدكننده. اما اين وعده به قوّت خويش باقى است كه ما روزى همچون او خواهيم شد و او را همچنان كه هست خواهيم ديد (اول يوحنا١:٣-٣) و او را كاملن خواهيم شناخت و خود نيز كاملن شناخته خواهيم شد(اول قرنتيان ١١:١٣-١٢).

دعای من

شبان مهربان، تو را براى شكيبايى ات ميستايم هنگاميكه نميتوانم بطور كامل شخصيت مقدس و تو را بفهمم و تقدير كنم. سپاسگزارم از اينكه عيسى را فرستادى تا تو را بهتر بشناسم و بتو اعتماد كنم كه تو مرا بهتر از خودم ميشناسى. من مشتاق فرا رسيدن آن روزى هستم كه تو را روبرو ببينم هنگاميكه عيسى بازميگردد تا مرا به خانه ابدى ببرد. تا آن زمان، لطفن بدان كه تو را دوست دارم. من در نام عيسي، ستايشها و تمجيدهايم را بتو تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات