اندیشه ها در مورد آیه امروز...

امروز، دنیای من زیبا است ـــ هوای عالی، کلیسایی که موجب شادمانی است، همسری مهربان، بچه های خوب، و من با تمام آنچه که به آن نیاز دارم،‌برکت یافته ام. اما اینها تغییر میکنند. زندگی وابسته به فنا ناپذیری است. عشق، متصل به افرادی ناکامل است. جدایی بخاطر فاصله های جغرافیایی، عدم توافق، و مرگ تا حدی اتفاق می افتد. با این وجود، برکت خارق العاده ای که من در مسیح دارم، این است که زندگی واقعی و ابدی من با مسیح در خدا مخفی است. این احتمال وجود دارد که اوضاع در زندگی کنونی من بر وفق مراد باشد، اما این اوضاع دستخوش فناپذیری شده و با تلنگری می شکنند. زمانیکه مسیح برگردد، تمام آن چیزها بطرز باشکوهی کامل خواهند شد و شرارت، مرگ ، و یا فساد بر آنها اثری بجا نخواهد گذاشت. و این همان خبر خوش است!

Thoughts on Today's Verse...

Today, my world is beautiful — great weather, wonderful church, loving spouse, great kids, and blessed with all I truly need. But this will change. Life is bound up with mortality. Love is connected with imperfect people. Separation by geographical distance, disagreement, and death are bound to happen to a certain extent. The incredible blessing I have in Christ, however, is that my true and lasting life is hidden with Christ in God. So while things may be good in my life now, they're always vulnerable to being touched by mortality. When Christ comes, they will be gloriously perfect and unstained by evil, death, or decay. Now that's good news!

دعای من

ای خدای قدوس و عادل، بسیار از تو سپاسگزارم که مرا با فیض سخاوتمندانه و غالب خودت، از گناه رهایی دادی. بخاطر عیسی متشکرم، که با قیام خویش از مردگان، به من اطمینان میدهد که من نیز قیام کرده و با تو زندگی خواهم کرد، و به تمام کسانی که به تو تعلق دارند، در قیامت ملحق خواهم شد و با آنان ملاقات خواهم کرد. تا آن روز، که تو را رو در رو ستایش کنم، لطفاً تشکرات و تمجیدهای مرا در نام عیسی بپذیر. آمین.

My Prayer...

Holy and Righteous God, thank you so much for your overwhelming and generous grace that saved me from sin. Thank you for Jesus, whose resurrection from the dead ensures my ultimate transformation into life forever with you, and the resurrection reunion that I will have with all those who belong to you. Until that day, when I get to praise you face to face, please receive my thanks and praise in Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان ۴:۳

نظرات