اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس در رساله به رومیان باب ۳ این نکته را کاملاً روشن میسازد که هیچیک از ما کاملاً به قدوسیت و کمال الهی نزدیک نمیشویم. پس ما چگونه به آنجا میرسیم؟ پس ما چگونه از چنگال گناه فرار میکنیم؟ پاسخ خدا، عیسی است! من بر این باورم که عیسی باید پاسخ ما نیز باشد!

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، من در حضورت به گناهکار بودنم اعتراف میکنم. خواهش میکنم که مرا برکت و قوت داده تا چون فرزند پیروزمند تو زندگی کنم. بنام عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات