اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«من ترجیح میدهم که یک موعظه را ببینم، تا اینکه آنرا بشنوم.» من از اینکه مردم میخواهند«یک موعظه را ببینند» دچار آشفتگی نمی شوم، بلکه ناراحتی من برای این است که بسیاری از ما«آنچه را که موعظه میکنیم را زندگی نمیکنیم.» بعنوان رهبران ــ بعنوان دوستان، والدین، یا در مقام صاحب منصب ــ ابزار اولیه نفوذی، زندگی ما و خصوصیات اخلاقی ما است( و یا عدم آن). آیا آنچه را که موعظه میکنید، تمرین میکنید؟ ما همه بدنبال دیگران را تحت تأثیر قرار دادن هستیم تا نجاتشان دهیم، باید! چرا؟ چون بیشتر دوستان ما نیاز دارند که هم ببینند و هم بشنوند آن پیام را قبل از اینکه به بخشی از آنان تبدیل شود.

دعای من

ای خداوند خدای قادر مطلق، خواهش میکنم مرا عفو نمایی، مرا تجهیز کن، و مرا درخور خدمتم بگردان. ای پدر عزیز کمکم کن تا طوری زندگی کنم که شایسته پیروی کردن باشد و دیگران را به سوی عیسی رهبری کنم. میدانم که بدون قدرت و فیض تو که زندگی مرا تبدیل مینمایند، قادر به انجام این دو کار نیستم. در اسم عیسی میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات