اندیشه ها در مورد آیه امروز...

من داستان شدرک، میشک، و عبدنغو در کتاب دانیال باب ۳ را دوست دارم. ایمان آنها در هر دو صورت، محکم و استوار است، چه خدا انها را از آتش برهاند و چه نرهاند. خدا نه تنها آنها را میرهاند، بلکه آنانی را که قصد آزار و نابودی ایشان را داشتند، تبدیل به شاهدان کلیدی بر ایمان آنها و رهایی معجزه آسای الهی میگرداند. انها تنها پسران خدای واحد حقیقی نیستند، بلکه آنها نمونه هایی برای ما نیز هستند، ماهایی که وسوسه میشویم تا ایمان مان را تخفیف دهیم و با جامعه ای که تمام احترامش را برای خدای قادر مطلق از دست داده، همراه شویم.

Thoughts on Today's Verse...

I love the story of Shadrach, Meshach, and Abednego from Daniel 3. Their faith is solid whether God chooses to save them from the fire, or not. God not only saves them, but those who intended to execute them become the key witnesses of their faith and God's miraculous deliverance. They are not only sons of the One True God, but they are also examples to all of us who are tempted to compromise our faith to get along in a society that has lost all respect for the Almighty God.

دعای من

ای پدر عزیز ما که در آسمانی، لطفاً همان ایمانی را به من بده که شدرک، میشک، و عبدنغو نشان دادند! هنگامیکه دشمنی، جفا، تمسخر،طرد شدن از راه برسد، من می خواهم که ایمانم در برابر این امتحانات ایستادگی کند. ای پدر عزیز سپاسگزارم برای اینکه کتاب مقدس را به من داده ای، کتابی که سرگذشت قهرمانانی را به تصویر کشیده که بر عقیده خویش پافشاری نموده و ایمان شان را نگه داشتند، بخصوص در زیر آتش. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Dear Father in heaven, please give me the same kind of faith that Shadrach, Meshach, and Abednego demonstrated! When adversity, persecution, ridicule, and ostracism come, I want my faith to stand up to the test. Thank you, dear Father, for giving me the Bible, which is my book of heroes who stood their ground and kept their faith, especially under fire. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دانیال ۲۵:۳

نظرات