اندیشه ها در مورد آیه امروز...

یحیی تعمید دهنده، نمونه شگفت انگیز یک خدمتگزار است. هدفی که مرکز زندگی او را تشکیل میداد و زندگی او را تحت کنترل داشت، تنها یک چیز بود ـــ دیگران را آماده سازد تا عیسی مسیح را تشخیص داده، خوشامد گفته، و او را بعنوان خداوند پیروی نمایند. آیا شما میتوانید به هدفی بالاتر از برای زندگی تان بیندیشید؟ بیایید طوری زندگی کنیم که زمانیکه روزهای آخر عمرمان فرا میرسد، ما نیز بتوانیم بگوییم،«پس این خوشی من کامل گردید.»

دعای من

ای پدر قدوس و عادل، خواهش میکنم مرا در آماده کردن دیگران بکار بگیری تا عیسی را بشناسند و او را بپذیرند. به اسم خداوند خود، عیسای ناصری میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات