ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอห์นผู้ทำพิธีจุ่มน้ำเป็นตัวอย่างแห่งการเป็นผู้รับใช้อย่างดีเยี่ยม เขามีชีวิตอยู่เพื่อจุดประสงค์หลักอย่างเดียวคือ การเตรียมให้คนอื่นรู้จัก ต้อนรับ และติดตามพระเยซูตริสต์ในฐานะองค์เจ้าชีวิต คุณลองนึกถึงวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณได้ไหม ขอให้เราใช้ชีวิตในแบบที่เราสามารถพูดได้เมื่อวันสุดท้ายใกล้เข้ามาว่า "ความชื่นชมยินดีนั้นเป็นของข้าพเจ้า และตอนนี้ข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว"

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ในการเตรียมคนอื่นให้รู้จักและต้อนรับพระเยซู อธิษฐานในนามขององค์เจ้าชีวิต พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น