اندیشه ها در مورد آیه امروز...

عدالت! اين همان چيزى است كه ما هستيم. ما عادل نيستيم. خير، وسعت اين مطلب خيلى بزرگتر از اين است. ما عدالتِ خدا هستيم. ما شاهدانى هستيم بر اين مدعا كه او تا چه حد قدوس، منصف، و عادل است، زيرا ما در مسيح، عدالت خدا هستيم!

دعای من

اى خداى قادر مطلق، سپاسگزارم كه مرا در مرگ خونين پسرت، عادل گردانيدى. خواسته من اينست كه مردم در من بازتابى از قدوسيت، عدالت، و رحمت تو را ببينند و من ميكوشم تا فيض تو را با آنان در ميان گذارم. دعاى خود را بوسيله قربانى گناهانم، عيسى، بتو تقديم ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات