ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความชอบธรรม! นั่นคือสิ่งที่เราเป็น เราไม่ได้เป็นแค่คนชอบธรรม แต่เราเป็นยิ่งกว่านั้นอีก คือเราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า เราเป็นพยานว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเมตตาขนาดไหน เพราะในพระเยซู เราเป็นความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรม ผ่านทางเลือดของพระบุตรที่ยอมสละชีพเพื่อพวกเรา ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสะท้อนให้คนเห็นถึงความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม และความเมตตาของพระองค์ ตอนที่ข้าพเจ้าพยายามแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับพวกเขา อธิษฐานในนามพระเยซูผู้สละชีพเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น