اندیشه ها در مورد آیه امروز...

حقيقتى كه تمام اناجيل(متى،مرقس،لوقا،يوحنا) آنرا بوضوح بيان ميكنند اينست كه مرگ مسيح بر روى صليب اتفاقى نبود. عيسى از كشمكشها و چالشهايى كه در أورشليم انتظارش را ميكشيدند آگاه بود و او به استقبال آنها رفت تا ما را از تقديرى يكسان برهاند. كافيست كه با ايمان به اينكه خدا ما را به سوى پيروزى اى كه وراى دردهاى ماست رهبرى خواهد فرمود با چالش هاى خود روبرو شويم!

دعای من

خداى قدوس و پدر مهربان، نقشه تو اين بود كه گناهمرا بوسيله فيض خود از طريق مرگ پسرت بپوشانى و من از اين بابت سپاسگزارم. ميخواهم امروز با آگاهى از قربانى او زندگى كنم و با اطمينان از پيروزى او بر گناه و مرگ روز خود را سپرى كنم، تا زندگيم بازتابى از پيروزى تو باشد. در نام عيسى، رهاننده والاى خويش ميطلبم. آمين

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات