ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่หนังสือพระกิตติคุณ (มัทธิว มาระโก ลูกาและยอห์น) พูดไว้ชัดเจนคือ การตายของพระเยซูบนไม้กางเขนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พระเยซูรู้ถึงการท้าทายนี้ที่รออยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม และพระองค์ก็เดินหน้าเข้าหามัน เพื่อช่วยพวกเราให้พ้นจากชะตากรรมที่เลวร้าย เพียงแต่เราต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายในชีวิตโดยเชื่อว่าพระเจ้าจะให้เรามีชัยเหนือความเจ็บปวดนั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้บริสุทธิ์และเปี่ยมไปด้วยความรัก ขอบคุณสำหรับแผนการของพระองค์ที่จะปกปิดความบาปของข้าพเจ้าด้วยพระคุณ ที่ผ่านมาทางความตายของพระบุตรของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงการสละชีพของพระองค์ในทุกวันนี้ และมีความมั่นใจในชัยชนะของพระองค์ที่เหนือบาปและความตาย เพื่อชีวิตข้าพเจ้าจะได้สะท้อนชัยชนะของพระองค์ออกมาให้เห็น อธิษฐานในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น