اندیشه ها در مورد آیه امروز...

کلمه قدوسیت بنظر کلمه ای می آید که کلیسابروها استفاده میکنند، اینطور نیست؟ این کلمه یعنی: خاص بودن، متفاوت بودن( و نه عام بودن) ، برای جلال خدا کنار گذاشته شده و بکار گرفته شده ( به خدا اختصاص داده شده). ما انسانهایی معمولی نیستیم! این حقیقت، بخصوص در مورد اجتناب از ناپاکی جنسی مصداق پیدا میکند. ما باید از آن دوری کنیم، و خدا را با بدن های خود محترم شماریم(اول قرنتیان۱۸:۶-۲۰) و در عین حال، نقشه خدا را برای ارضای لذایذ جنسی در امر ازدواج را با خوشی بپذیریم(امثال باب ۵، اول قرنتیان۷:۷-۱).

دعای من

خدای پدر، خواهش میکنم مرا محافظت و تقویت نما تا در برابر وسوسه های جنسی در فرهنگی که داشتن روابط جنسی پیش از ازدواج را ترغیب میکند، مقاومت کنم. من می خواهم که خودم را به تو چون یک قربانی مقدس تقدیم کنم، قربانی ای که مورد پسند تو باشد و برای قوم تو، برکتی باشد. در نام عیسی، آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات