اندیشه ها در مورد آیه امروز...

"او به هر جا كه نگاه ميكند، در همان جهت رانندگى ميكند!" و اين جمله را يكبار ديگر تكرار كرد. اين حقيقت را زنى عصبانى در مورد همسرش بيان كرد. آن مرد هميشه فرمان ماشين را در جهتى ميگرداند كه به آن مينگريست. اين اصل نيز در مورد ما و زندگيهايمان درست است:" او در همان جهتى كه مينگرد زندگى ميكند!" به همين دليل، چشمان خود را به عيسى دوختن مهم است! زندگى ما در جهت نگاهمان پيش خواهد رفت! پس بياييد مطمئن گرديم كه نگاهمان بسوى عيسى است.

دعای من

خداى قدوس و قادر مطلق، بدون فيض و هديه نجات تو، من نميتوانستم با اطمينان بتو نزديك شوم. براى فرستادن عيسى شكرت ميگويم! تو را بخاطر زندگى او، مرگ و رستاخيز و صعودش، و شفاعتهايش سپاس ميگويم. من امروز قول ميدهم كه چشمانم را به او بدوزم! بوسيله نام قدوس او دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات