اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما در مسیح تعمید گرفتیم، ما در صلیب او با او شریک گشتیم و بعنوان یک انسان تازه قیام کردیم. مسیح در ما زنده است. چالش راستین برای ما این است که مسیح در دنیای ما زنده باشد! محرک ما؟ نه بدست آوردن رهایی، که از پیش بوسیله فیض بما داده شده است، بلکه محترم شمردن و جلال دادن او که از همه چیز خود گذشت تا ما را رها سازد.( به رومیان ۱:۶-۱۴هم نگاه کنید)

Thoughts on Today's Verse...

When we were baptized into Christ, we shared in his crucifixion and we were raised up to be a new person. Christ is alive in us. The real challenge is for us to be Christ alive in our world! Our motivation? Not to earn salvation, which has already been given us by grace, but to honor him who sacrificed all to save us. (See Romans 6:1-14)

دعای من

خدایا از اینکه مرا دوست داری و عیسی را برای رهانیدنم از گناه فرستادی، سپاسگزارم. من امروز متعهد میشوم که با ایمان به پسر تو زندگی خواهم کرد، پسری که از جان خود گذشت تا من ابدیت را با تو صرف کنم. من میخواهم که این خواسته بوسیله روح تو در من انجام شود و او مرا یاری میدهد تا زندگی عیسی در من نمایان گردد. بوسیله او دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Thank you, God, for loving me and sending Jesus to redeem me from my sin. I commit to you today that I will live by faith in your Son who gave himself so I can spend eternity with you. I ask that by your Spirit, you help Jesus' life be seen in me. Through him I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان ۲۰:۲

نظرات