اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما در مسیح تعمید گرفتیم، ما در صلیب او با او شریک گشتیم و بعنوان یک انسان تازه قیام کردیم. مسیح در ما زنده است. چالش راستین برای ما این است که مسیح در دنیای ما زنده باشد! محرک ما؟ نه بدست آوردن رهایی، که از پیش بوسیله فیض بما داده شده است، بلکه محترم شمردن و جلال دادن او که از همه چیز خود گذشت تا ما را رها سازد.( به رومیان ۱:۶-۱۴هم نگاه کنید)

دعای من

خدایا از اینکه مرا دوست داری و عیسی را برای رهانیدنم از گناه فرستادی، سپاسگزارم. من امروز متعهد میشوم که با ایمان به پسر تو زندگی خواهم کرد، پسری که از جان خود گذشت تا من ابدیت را با تو صرف کنم. من میخواهم که این خواسته بوسیله روح تو در من انجام شود و او مرا یاری میدهد تا زندگی عیسی در من نمایان گردد. بوسیله او دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات