اندیشه ها در مورد آیه امروز...

به دو دلیل به ما عطایای روحانی داده شده است تا در پادشاهی خدا از آنها استفاده کنیم: ۱) جلال دادن خدا،۲)دیگران را برکت دادن. چه ما سخنگو باشیم یا خدمتگزار، باید این دو هدف همواره در ذهنمان باشد و بدانیم که خدا قوت را برایمان مهیا خواهد کرد تا عطایایی را که به ما داده است، بکار گیریم.

Thoughts on Today's Verse...

We are given gifts to use in God's Kingdom for two reasons: 1) to bring glory to God, and, 2) to bless others. Whether we serve or speak, we are to do so with these two goals in mind, knowing that God will supply the strength to do what he has gifted us to do.

دعای من

ای پدر قدوس متشکرم که نه تنها مرا نجات دادی، بلکه به من توانایی هایی میدهی تا از آنها برای برکت دادن قومت و جلال دادن خودت، استفاده کنم. امروز و روزهای دیگر یاریم ده تا راه های تو را ببینم و اینکه تو میخواهی من چگونه از عطایای خودم برای رساندن برکت به دیگران استفاده کنم. به اسم عیسی.آمین.

My Prayer...

Holy Father, thank you for not just saving me, but for also giving me abilities to use to bless your people and honor you. Help me see the ways you want me to use my gifts today, and every day that follows, to bless others. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول پطرس ۱۱:۴

نظرات