ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనకు రెండు కారణాల కొరకు దేవుని రాజ్యంలో ఉపయోగించడానికి బహుమతులు ఇవ్వబడ్డాయి: 1) దేవునికి మహిమను తీసుకురావడం, మరియు 2) ఇతరులను ఆశీర్వదించడం. మనం సేవ చేసినా, మాట్లాడినా, ఈ రెండు లక్ష్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని, దేవుడు మనకు బహుమతిగా ఇచ్చినదానిని చేయగల శక్తిని సరఫరా చేస్తాడని తెలుసుకోనుచు చేయవలెను.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ, నన్ను రక్షించడమే కాకుండా, మీ ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికి మరియు మిమ్మల్ని గౌరవించటానికి నాకు సామర్థ్యాలను ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు నా బహుమతులు, మరియు తరువాత వచ్చే ప్రతిరోజూ ఇతరులను ఆశీర్వదించడానికి మీరు ఉపయోగించాలనుకుంటున్న మార్గాలను చూడటానికి నాకు సహాయపడండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change