اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هر چند که مصلوب شدن،‌ واقعه ای دهشتناک بود، اما این فصل نهایی داستان عیسی نبود. عیسی مرد و سپس قیام نمود. ما بعلت رستاخیز عیسی، میتوانیم به دو چیز ایمان داشته باشیم:۱)عیسی بخاطر آنانیکه به او ایمان آورده اند، با سرافرازی و پیروزی شکوهمند خواهد برگشت،۲) ما با آنانیکه دوستشان میداریم خواهیم بود، کسانیکه در مسیح خوابیده اند در زمانیکه عیسی ظهور نماید.

Thoughts on Today's Verse...

As horrible as the Cross was, it wasn't the final chapter of the Jesus story. Jesus died and then rose again. We can believe two things because of Jesus' resurrection: 1) that Jesus will return in glorious victory for those who have believed in him, and 2) that we will be with those we love who have fallen asleep in Christ when Jesus comes again.

دعای من

ای پدر قادر مطلق و قدوس، متشکرم برای رستاخیز مسیح از مردگان و مطمئن ساختن من از اینکه حیات جاودانی با خودت را به من میدهی، و نیز زندگی جاوید با عزیزانم، آنهایی که قبلاً به دیار باقی شتافته اند. من مشتاقانه در انتظار روزی هستم که عیسی در جلال و با فرشتگان آسمانی برمیگردد و پیروزی کامل بر مرگ را به ارمغان می آورد. در نام عیسی متشکرم.آمین.

My Prayer...

Holy and Almighty Father, thank you for raising Jesus from the dead and giving me the assurance of eternal life with you, and with those I love who have already passed from this life into death. I look forward to the day Jesus returns in glory, with the angels of heaven, and brings complete victory over death. Thank you in Jesus' name. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تسالونیکیان۱۴:۴

نظرات