اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«سختکوشی» لغتی است که در این روزها کمتر آنرا میشنویم. ما می خواهیم که همه چیز به آسانی بدست بیاید. عرق ریختن در دنیای ایمان کاذب، چیزی است که باعث اخم خیلیها میشود. اما پولس از تیموتائوس( و همینطور از ما) می خواهد که بدانیم لازمه بلوغ در مسیح، تلاش خالصانه است. لازمه تأثیری که باعث رهایی میشود، سختکوشی است. اگرچه این قدرت خداست که باعث تبدیل میشود، کوشش های ما نیز ضروری هستند. خدا به ما اطمینان میدهد که این کوشش ها نه تنها منجر به بارآوری در زندگی شخصی مان میشود، بلکه دیگران را نیز به سوی نجات رهبری می نماید.

Thoughts on Today's Verse...

"Be diligent!" That's not a phrase you hear much about these days. We want things to come easily. Sweat in the world of pseudo-faith is frowned upon. But, Paul wanted Timothy (and us) to know that maturity in Christ requires genuine effort. Having a redemptive influence on others is hard work. While it is God's power that transforms, our effort is also required. God gives us the assurance that this effort will not only bear fruit in our own lives, but it will also lead others to salvation as well.

دعای من

اَّبا پدر، خواهش میکنم اطمینان، شهامت، سختکوشی، و مصمم بودن مرا طوری به حرکت درآوری که نجاتی را که باعث برکت دادن من شده، با دیگران در میان بگذارم و آنها را در زندگیم، در تعلیم، و نمونه خود سهیم سازم. بنام عیسی. آمین.

My Prayer...

Abba Father, please stir my confidence, courage, diligence, and determination so that the salvation you have blessed me with can be shared with others because of my life, my teaching, and my example. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of اول تیموتائوس۱۵:۴-۱۶

نظرات