اندیشه ها در مورد آیه امروز...

«سختکوشی» لغتی است که در این روزها کمتر آنرا میشنویم. ما می خواهیم که همه چیز به آسانی بدست بیاید. عرق ریختن در دنیای ایمان کاذب، چیزی است که باعث اخم خیلیها میشود. اما پولس از تیموتائوس( و همینطور از ما) می خواهد که بدانیم لازمه بلوغ در مسیح، تلاش خالصانه است. لازمه تأثیری که باعث رهایی میشود، سختکوشی است. اگرچه این قدرت خداست که باعث تبدیل میشود، کوشش های ما نیز ضروری هستند. خدا به ما اطمینان میدهد که این کوشش ها نه تنها منجر به بارآوری در زندگی شخصی مان میشود، بلکه دیگران را نیز به سوی نجات رهبری می نماید.

دعای من

اَّبا پدر، خواهش میکنم اطمینان، شهامت، سختکوشی، و مصمم بودن مرا طوری به حرکت درآوری که نجاتی را که باعث برکت دادن من شده، با دیگران در میان بگذارم و آنها را در زندگیم، در تعلیم، و نمونه خود سهیم سازم. بنام عیسی. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات