اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تصورش را بكنيد كه عيسى بشما افتخار كند! او فرمود اگر نزد ديگران، بر روى كُره زمين به خداوندى او اقرار كنيم، او در آسمان مدافع ما خواهد بود. به خداوندى عيسى اعتراف كردن همانا بيان ساده و شناخت حقيقت است. اما براى مؤمنين، بالاتر از اينست، چون در آخر زمان هر زانويى خم خواهد شد و هر زبانى به نام او اقرار خواهد نمود. براى ما اقرار نمودن به عيسى يعنى شراكت و سهيم شدن در پيروزى او.

دعای من

خداى توانا، پسر تو خداوند من است. من او را بخاطر جانبازيش كه منجر به رهايى من شد، دوست ميدارم و ميستايم. او را سپاس ميگويم زيرا بر مرگ پيروز شد. من از فيض جانبازانه و پيروز او در شگفتم. عيسى خداوند است. عيسى خداوند است. ميدانم كه طنين آن در گوشهايت خوش آهنگ است، پس بار ديگر آنرا تكرار ميكنم، عيسى خداوند منست. تو را بخاطر بزرگيت كه حاضر شدى چنين فداكارى اى بكنى، ميستايم. در نام خداوند و نجات دهنده خود، عيساى نجّار، اين تشكرات را تقديم ميكنم آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات