اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پيروزى! پيروزى نهايى! اگر شما پاسخى براى مرگ، بزرگترين آزمايش زندگى نداريد، پس شما پيروزى نداريد. بازيهاى جهانى و سوپربل هر ساله برگزار ميشوند. قهرمان بازيها، فقط به مدت يكسال فاتح است. اما يك مسيحى تا ابد قهرمان است چون او در مسيح، بر مرگ پيروز شده است.

دعای من

خدايا ترا ميستايم زيرا تو بمن در مسيح پيروزى داده اى. لطفن در كشمكشهاى روزانه من با گناه، اكنون اراده او را بطور غالب در من آشكار بساز، همانگونه كه در آينده خواهد بود هنگاميكه او مرا از مردگان برخيزاند و بنزد تو به خانه بازآورد. اين خواسته را بواسطه شاه پيروزمند خويش ميطلبم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات