اندیشه ها در مورد آیه امروز...

صلیب جُلجُتا، جانبازی عیسی برای گناهان ما، فکری نبود که بعدها افزوده شد، یک اشتباه، و یا فرمولی باز نگری شده نبود. عیسی به عنوان مسح شدهٔ خدا، مسیحِ مقدس او آمد تا برای گناهان آدمیان بمیرد و زندگی و فنا ناپذیری را برای ما به ارمغان آورد. اشرار و مخالفان عیسی که کمر به قتل او بستند تا جایگاه و مقام خود را حفظ کنند، تنها داشتند آنکاری را انجام میدادند که خدا برایشان مقدر فرموده بود، او تنها ، بهایی را که می بایست برای آزادی بشر از دست شیطان، می پرداخت، تقبل نمود و آنرا منبع نجات برای همگان گردانید.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و پدر مهربان، متشکرم برای قربانی بی نظیر و عالی تو که تقاضای تو را برای اجرای عدالت بجا آورد و باعث شد که تو فیض و رحمت فراوانت را جاری سازی. بخاطر عیسی از تو تشکر میکنم، کسی که من در نامش دعا میکنم، برای جانبازی عاشقانه تو، برای نمونه پاک تو، و برای وعده بازگشت ثانوی او که آنرا بخاطر من انجام خواهد داد،آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات