ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ หรือมีหลักการใหม่ใดๆ ทั้งนั้น ในเรื่องของไม้กางเขนที่กลโกธาและการเสียสละของพระเยซูเพื่อความบาปของเรา พระเยซูเด็จมาในฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้บริสุทธิ์ ที่มาตายแทนความบาปของมนุษย์ และทรงมาเพื่อให้ชีวิตที่เป็นนิรันดร์แก่เรา คนที่มีจิตใจมุ่งร้ายเหล่านั้นสมคบกันเพื่อที่จะฆ่าพระองค์ เพราะพวกเขาอยากรักษาอำนาจหรือตำแหน่งของพวกเขา มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาทำไปเพื่ออะไร การไถ่ของพระเยซูเกิดขึ้นด้วยความมุ่งหมายร้ายของคนไม่กี่คน และพระองค์ให้การกระทำนี้เป็นเครื่องมือแห่งความรอดแก่มนุษย์ทุกคน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ที่ทรงทำให้เกิดความยุติธรรม และทำให้เราเห็นถึงความเมตตาและพระคุณของพระองค์ที่ให้กับเรา ขอบคุณพระเยซู สำหรับการเสียสละที่เต็มไปด้วยความรักต่อเรา การเป็นตัวอย่างที่บริสุทธิ์ และขอบคุณสำหรับพระสัญญาที่จะกลับมาเพื่อข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น