اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دعا چیزی به مراتب بیشتر از خواستن، تمجید نمودن، تشکر کردن، تقاضا نمودن یا شفاعت کردن، زانو زدن یا فروتن نمودن خویشتن است. دعا یعنی انتظار کشیدن یا توقع داشتن، خدا از ما توقع دارد که در حضورش حاضر شویم، او انتظار شنیدن صدای ما را دارد و می خواهد که در وقت دعا، ما را ملاقات کند و بهترین ها را برای ما و عزیزان ما انجام بدهد.

دعای من

ای خدای ابدی و پدر مهربان، متشکرم که در این وقت دعا، به ملاقاتم می آیی. من میدانم که مرا میشنوی و در مورد آنچه که با تو درمیان میگذارم، بی تفاوت نیستی. ممنونم که به اشخاصی چون من توجه میکنی و مرا بعنوان فرزند محبوب خود میپذیری. در اسم عیسی، سپاسگزارم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات