اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مهربان و دلسوز باشید— دو خصوصیتی که بنظر در مَضیقه میباشند. شاید به این دلیل است که نمونه های ما برای قهرمانی، نمونه هایی نادرست هستند. متأسفانه این دو خصوصیت غالبن بجای نشانه های قوّت، نشانه های ضعف محسوب میشوند. بخشیدن همچنانکه خدا ما را بخشید نیازمند شهامت و توانی بزرگ است. پس بیایید توانمند باشیم!

Thoughts on Today's Verse...

Be kind and compassionate — two qualities that seem to be in short supply. Maybe it's because we hold up the wrong heroes. Unfortunately these two qualities are often seen as signs of weakness rather than strength. To forgive as God forgave us requires great courage and great strength. So let's be strong!

دعای من

خدای قدوس، به هیچ طریقی نمیتوانم تو را بخاطر آن جانبازی که منجر به آمرزش من گردید، سپاس گویم. از اینرو امروز، من قول میدهم که بیشتر شبیه تو باشم: مهربانی و فیض تو را با آنانیکه به من بدی کرده اند، در میان بگذارم. امروز، من از تو میخواهم که مرا در آزاد شدن از تلخی نسبت به ـــــــــــــــــــــــ یاری دهی و میخواهم که این شخص را با مهربانی و فیض خودت مبارک سازی. با قدرتی که در نمونه عیسی هست میطلبم. آمین.

My Prayer...

Holy God, there is no way I can adequately thank you for sacrificing so much to forgive me. So this day, I pledge to be more like you: to share more of your kindness and grace with those who have wronged me. Today, I ask you to help me release my bitterness toward _____________ and I ask you to bless this person with your kindness and grace. By the power of Jesus' example I ask this. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of افسیان ۳۲:۴

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change