اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مهربان و دلسوز باشید— دو خصوصیتی که بنظر در مَضیقه میباشند. شاید به این دلیل است که نمونه های ما برای قهرمانی، نمونه هایی نادرست هستند. متأسفانه این دو خصوصیت غالبن بجای نشانه های قوّت، نشانه های ضعف محسوب میشوند. بخشیدن همچنانکه خدا ما را بخشید نیازمند شهامت و توانی بزرگ است. پس بیایید توانمند باشیم!

دعای من

خدای قدوس، به هیچ طریقی نمیتوانم تو را بخاطر آن جانبازی که منجر به آمرزش من گردید، سپاس گویم. از اینرو امروز، من قول میدهم که بیشتر شبیه تو باشم: مهربانی و فیض تو را با آنانیکه به من بدی کرده اند، در میان بگذارم. امروز، من از تو میخواهم که مرا در آزاد شدن از تلخی نسبت به ـــــــــــــــــــــــ یاری دهی و میخواهم که این شخص را با مهربانی و فیض خودت مبارک سازی. با قدرتی که در نمونه عیسی هست میطلبم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات