اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه ما مسیحی میشویم،‌ما نسبت به انسانیت کهنه گناه مردیم و بصورت شخص تازه ای قیام کردیم. وقتی که ما با وسوسه ها دست و پنجه نرم میکنیم، ما هم اکنون دارای قدرت رستاخیز هستیم و روح القدس در باطن ما کار میکند و ما را یاری میدهد.

Thoughts on Today's Verse...

When we became Christians, we died to the old person of sin and were raised up a new person. While we have many of the same battles with temptation, we also now have the power of the resurrection and the Holy Spirit at work within us to help us.

دعای من

ای پدر عادل، کمکم کن تا گناه مرده و طرد شده از گذشته ام را دور از قلبم و خارج از زندگیم نگاه دارم. باشد که زندگی من قربانی مقدس و پسندیده تو باشد. در نام عیسی نجات دهنده خود میطلبم. آمین.

My Prayer...

Righteous Father, help me keep the dead and cast-away sin of my past far away from my heart and out of my life. May my life be a holy sacrifice that is pleasing to you. In the name of my Savior, Jesus, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of غلاطیان۲۴:۵

نظرات