ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรากลายเป็นคริสเตียน เราก็ได้ตายจากตัวตนเก่าที่ทำบาป และถูกสร้างขึ้นเป็นคนใหม่ เมื่อเราเจอกับการต่อสู้กับการทดลองเดิมๆ ตอนนี้เราก็มีฤทธิ์อำนาจที่ทำให้เราฟื้นขึ้นและพระวิญญาณที่ทำงานในตัวเราเพื่อช่วยเราแล้ว

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าโยนความตายและความบาปเก่าๆออกไปให้ห่างไกลจากจิตใจและชีวิตของข้าพเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ที่พระองค์พอใจ อธิษฐานในนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น