اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا شما خوشحال نیستید از اینکه حتی مرگ نمی تواند ما را از شنیدن کلمات موعود عیسی:«برخیز» باز بدارد؟ ما صدای او را خواهیم شنید و با او تا ابد خواهیم زیست. و مطمئناً این حقیقت در برنامه های آینده من تأثیر بسزایی خواهد گذاشت؛ در مورد شما چطور؟

دعای من

ای خدای قادر مطلق، قیام عیسی تظاهر قدرت تو برای نابود ساختن مرگ بود و من از این بابت سپاسگزارم. من به وعده های پسرت در مورد بازگشت ثانوی، رستاخیز من از مردگان در صورتیکه قبل از بازگشتش بمیرم، اطمینان دارم و اینکه او مرا به منزلگاه جاودانی و به نزد تو خواهد برد. بنام منجی عالم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات