اندیشه ها در مورد آیه امروز...

دعا دعوتی بی نظیر از سوی خداوند است تا آنچه که در دل داریم با او درمیان بگذاریم. حتی هنگامیکه حرفی برای گفتن نداریم، او در آن لحظات ما را بوسیله روحش امداد می نماید. این مکالمه بسیار صمیمانه که بوسیله روح والا و قدوس الهی در ما تقویت می شود، نباید بوسیله غرور یا غفلت، بی ارزش انگاشته شود. ما دعا نمی کنیم برای اینکه پاکی خود را به اثبات برسانیم، بلکه رابطه خود را با خدای قادر مطلق عمیق تر سازیم!

Thoughts on Today's Verse...

Prayer is an incredible invitation from God to share with him what is on our hearts. Even when we don't have words to say, he helps us through his Spirit in those moments. This incredibly intimate conversation, sustained by the very precious Spirit of God within us, must never be debased by crass showmanship or pride. Prayer is not done to prove our piety, but to deepen our relationship with Almighty God!

دعای من

ای اَبّا پدر، بخاطر هدیه عالی دعا از تو سپاسگزارم. متشکرم برای اینکه هم به کلماتم و هم به قلبم گوش میکنی. از اینکه به من نزدیکی و از من دور نیستی، ممنونم. مرا ببخش هنگامیکه تو را نمی خوانم، در صورتیکه باید و یا زمانیکه گوش شنوای تو را که سخاوتمندانه در اختیارم میگذاری، دست کم میگیرم. در نام عیسی میطلبم. آمین.

My Prayer...

Abba Father, thank you so much for the incredible gift of prayer. Thank you for listening to both my words and my heart. Thank you for being near and not far off. Forgive me when I don't call upon you as often as I should, or when I take your gracious listening ear for granted. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۶:۶

نظرات