ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రార్థన అనేది మన హృదయాలలో ఉన్నదాన్ని ఆయనతో పంచుకోవాలని దేవుని నుండి వచ్చిన అద్భుతమైన ఆహ్వానం. మనకు చెప్పడానికి పదాలు లేనప్పుడు కూడా, ఆ క్షణాలలో ఆయన తన ఆత్మ ద్వారా మనకు సహాయం చేస్తాడు. మనలో ఉన్న దేవుని విలువైన ఆత్మ ద్వారా కొనసాగించబడిన ఈ నమ్మశక్యం కాని సన్నిహిత సంభాషణ, పోకడలతో లేదా అహంకారం ద్వారా ఎప్పుడూ తక్కువ చేయకూడదు. ప్రార్థన మన భక్తిని నిరూపించడానికి కాదు, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవునితో మన సంబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకోవటానికి!దేవుడు మన మాటలు వింటున్నాడు అని మరియు మన ఆశలు మన కలలు అలాగే మన పోరాటాలు మన చింతలు అన్నిటి గురించి శ్రద్ధకలిగియున్నాడని మనకు నమ్మకాన్ని కలిగిస్తుంది.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రి , ప్రార్థన అనే అద్భుతమైన బహుమతికి చాలా ధన్యవాదాలు. నా మాటలు మరియు నా హృదయం రెండింటినీ విన్నందుకు ధన్యవాదాలు. సమీపంలో ఉన్నందుకు మరియు చాలా దూరంలో లేనందుకు ధన్యవాదాలు. నేను తరచూ మిమ్మల్ని పిలవనప్పుడు లేదా మీ దయగల వినే చెవిని నేను పెద్దగా పట్టించుకోనందుకు నన్ను క్షమించు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు