اندیشه ها در مورد آیه امروز...

تاريخ بمن ميگويد كه اين گفته درست است! ايمان بر اين حقيقتى كه تا جاودان درست است، اعتماد ميكند! سكوت توأم با احترام، يك مكث در سرعت سرسام آور زندگيهاى ما، بما يادآورى ميكند كه امروز اين جمله درست است.

دعای من

اى پدر ما كه در آسمانى، نام تو امروز در زندگى من و دنياى من محترم و مقدس باد. اراده تو به انجام رسد، پادشاهى تو با قدرت و اقتدار و اطمينان چنانكه در آسمان هست، بر روى زمين مستقر شود. بوسيله عيسى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات