اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آیا فکری ترسناک تر از این وجود دارد که خدا گناهان ما را نیامرزد؟ ما میدانیم که برای بخشیده شدن گناهانمان، چه بهایی پرداخت شده است! ما از اندازه و وسعت عشق خدا نسبت به خودمان آگاه هستیم! ما میدانیم که خدا تا چه اندازه خواهان برقراری رابطه با ما است! پس چه علتی برای باز نگه داشتن آمرزش او میتواند وجود داشته باشد؟ دلیلش میتواند این باشد که ما آمرزش الهی را نفهمیده ایم یا آنرا نپذیرفته ایم! گرچه خداوند، خدایی فیاض و بخشنده است، اما او اشخاصی را که بخشنده نیستند، نخواهد پذیرفت!

Thoughts on Today's Verse...

Can you think of a more frightening thought than God not forgiving our sins? We know how much he paid so our sins could be forgiven! We know how much he loves us! We know how much he wants us to be in relationship with him! So why would he withhold his forgiveness? Because we demonstrate that we have not received it or do not understand it! God is gracious and he will not accept those who are not gracious!

دعای من

ای خدای قدوس، در زندگی من اشخاصی وجود دارند که بخشیدن شان برای من امری دشوار است. لطفن در این لحظه که دست به دعا برمیدارم، دل مرا بوسیله روحت نرم کن، جان مرا از هر تلخی یا رنجش پاک بساز، و مرا توانایی بده تا درد گذشته را رها کرده و ببخشم. از تو متشکرم برای فیض بخشوده شدن و نیز برای فیض بخشیدن. به اسم عیسی. آمین.

My Prayer...

Holy God, there are those that I do find it difficult to forgive. Please, right now while I'm praying, soften my heart by your Spirit, cleanse my soul of any bitterness or resentment, and please empower me to let go of the pain of the past and forgive. I thank you for this grace to not only be forgiven, but to also forgive. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of متی ۱۵:۶

نظرات