اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس در رومیان باب ۶ تأکید میکند بر اینکه اطاعت از اراده خدا به این معنا نیست که ما به بازی گرفته شده ایم یا تحت یک مشت قوانین اجباری یا شرایع رسمی قرار گرفته ایم. خیر، اطاعت از خدایی که سرشار از فیض است، به معنای آزادی است ــ آزادی از اسارت گناه و قطعی بودن مرگ، آزادی از لحظات گناه و تأثیرات آن، همچنین معنای آزاد زیستن را نیز در بر دارد، چون ما بعنوان افرادی خلق شده بودیم که آزاد زندگی کنیم!

Thoughts on Today's Verse...

In Romans 6, Paul stresses that obeying God's will does not mean we are manipulated or put under arbitrary rules or laws. Obedience arising out of our grace-filled God is liberation through our faith in Jesus means freedom from our bondage to sin and the certainty of death, freedom from the haunting memories of that sin and its effects has on our hearts, and freedom to become the people we were created to be! This freedom is rooted in God's grace (Romans 6:14) and our participation with Jesus in his death, burial, and resurrection through faith in baptism (Romans 6:3-7). We are liberated through our obedient faith in Jesus!

دعای من

ای پدر آسمانی، ذهن من این مطلب را درک میکند که اطاعت از اراده تو، یک برکت است و نه یک محدودیت. من میدانم که تو حقیقت خویش را به من داده ای تا مرا محافظت بکنی و نجاتم دهی. مرا ببخش برای اینکه گاهی اوقات شک میکنم و در مکانی دیگر بدنبال خوشی و رضایت که تنها تو قادر به تأمین آن هستی، میگردم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Heavenly Father, my head understands that obeying your will is a blessing, not a restriction. I know you have given me your truth to protect and save me. You demonstrated this truth in sending Jesus, so I want to wholeheartedly obey your will. Please forgive me for sometimes doubting and looking elsewhere for the joy and delight only you provide. In Jesus' name, I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۱۷:۶

نظرات