اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس در رومیان باب ۶ تأکید میکند بر اینکه اطاعت از اراده خدا به این معنا نیست که ما به بازی گرفته شده ایم یا تحت یک مشت قوانین اجباری یا شرایع رسمی قرار گرفته ایم. خیر، اطاعت از خدایی که سرشار از فیض است، به معنای آزادی است ــ آزادی از اسارت گناه و قطعی بودن مرگ، آزادی از لحظات گناه و تأثیرات آن، همچنین معنای آزاد زیستن را نیز در بر دارد، چون ما بعنوان افرادی خلق شده بودیم که آزاد زندگی کنیم!

Thoughts on Today's Verse...

Paul stresses in Romans 6 that obedience to the will of God does not mean we are being manipulated or put under a bunch of arbitrary rules or formal laws. No, obedience of our grace-filled God is liberation — liberation from the bondage of sin and the certainty of death, liberation from the haunting memories of sin and its effects, as well as liberation to be the people we were created to be!

دعای من

ای پدر آسمانی، ذهن من این مطلب را درک میکند که اطاعت از اراده تو، یک برکت است و نه یک محدودیت. من میدانم که تو حقیقت خویش را به من داده ای تا مرا محافظت بکنی و نجاتم دهی. مرا ببخش برای اینکه گاهی اوقات شک میکنم و در مکانی دیگر بدنبال خوشی و رضایت که تنها تو قادر به تأمین آن هستی، میگردم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Heavenly Father, my head understands that being obedient to your will is a blessing and not a restriction. I know you have given me your truth to protect and save me. Forgive me for sometimes doubting and looking elsewhere for the joy and delight that only you provide. In Jesus' name I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of رومیان ۱۷:۶

نظرات