اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پولس در رومیان باب ۶ تأکید میکند بر اینکه اطاعت از اراده خدا به این معنا نیست که ما به بازی گرفته شده ایم یا تحت یک مشت قوانین اجباری یا شرایع رسمی قرار گرفته ایم. خیر، اطاعت از خدایی که سرشار از فیض است، به معنای آزادی است ــ آزادی از اسارت گناه و قطعی بودن مرگ، آزادی از لحظات گناه و تأثیرات آن، همچنین معنای آزاد زیستن را نیز در بر دارد، چون ما بعنوان افرادی خلق شده بودیم که آزاد زندگی کنیم!

دعای من

ای پدر آسمانی، ذهن من این مطلب را درک میکند که اطاعت از اراده تو، یک برکت است و نه یک محدودیت. من میدانم که تو حقیقت خویش را به من داده ای تا مرا محافظت بکنی و نجاتم دهی. مرا ببخش برای اینکه گاهی اوقات شک میکنم و در مکانی دیگر بدنبال خوشی و رضایت که تنها تو قادر به تأمین آن هستی، میگردم. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات