اندیشه ها در مورد آیه امروز...

هنگامیکه سلیمان پادشاه، معبد را وقف خداوند کرد، دریافت که این خانه عظیم و زیبا و بی نظیر بسیار جزیی و کوچکتر از آن است که خانه خالق کائنات باشد. اما خدا اختیار کرد تا با افراد فانی زندگی کند. و این همان چیزی است که در زندگی عیسی مشهود است (یوحنا ۱۱:۱-۱۸). خدا مهیب و فراتر از توصیف است، مقدستر از اینکه با بشر خطاکار رابطه ای داشته باشد. با این وجود، او بعنوان خداوند انتخاب کرده است که ما را محبت کند و با ما زندگی کند تا ما بتوانیم به سوی او برگشته و در جلال او سهیم باشیم.

دعای من

ای خدای قادر مطلق و ای پدر حاکم مطلق، تو بسیار مهمتر و بزرگتر از سخنان من هستی، سخنان من توانایی توصیف تو را ندارند و تو بخشنده تر و مهربانتر از دل من هستی، بطوریکه دل من توانایی کامل درک تو را ندارد. متشکرم برای جلالت که فراتر از درک بشری است و نیز برای فیضت که مانند پلی این فاصله عظیم بین ما را پر میکند. ای پدر عزیز سپاسگزارم برای خدا بودن تو. در نام عیسی تو را تمجید میگویم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات