اندیشه ها در مورد آیه امروز...

زندگی کردن ما به تنهایی و برعهده خودمان نیست. خداوند بصورت کاملن شخصی با ما است. او آینده و امنیت ما را در دستهای خویش نگاه میدارد. رهایی ما قطعی است، چه رهایی از مرگ باشد که به معنای خدمت کردن به اوست، یا رهایی خدایی بوسیله مرگ باشد که به معنای آزادی از محدودیتهای فانی بودن و نبرد با گناه است. خداوند ما را از همه آسیبها در امان نگاه میدارد!

Thoughts on Today's Verse...

Our lives are not lived out on our own, alone. The Lord is with us personally. He holds our future and our safety in his hands. Our deliverance is assured, either deliverance from death which means service to him, or deliverance to him through death which means freedom from the constraints of mortality and the battle with sin. The Lord will keep us from all harm!

دعای من

ای حافظ پرتوان، صخره نجات من، تو را سپاس میگویم زیرا من نمیتوانم به مکانی بروم که تو در آن نباشی. متشکرم از اینکه آینده من با تو حتمی است. دعا میکنم که این اطمینان به قدرتی متقاعد کننده در زندگیم تبدیل شود تا آینده و زندگیم را به سوی تو بکشانم. بوسیله قدرت عیسی که به آن ایمان دارم، و در نام او میطلبم. آمین.

My Prayer...

Mighty Protector, Rock of my salvation, thank you that I cannot go where you are not. Thank you that my future is secure with you. Make this assurance the convicting power in my life to turn over my future and my life to you. By the power of Jesus I believe this, and in his name I ask it. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of مزمور ۷:۱۲۱-۸

نظرات