اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ماران اَتَا— اى خداوند بيا! اين فرياد كليساى اوليه بخصوص بهنگام آزمايش، جفا، و سختى بايد با اين يادآورى تلطيف بشود كه جهانى گمشده پيرامون ما هست — كه بسيارى از آنها دوستان عزيز و بستگان ما هستند. اشتياق وافر ما براى بازگشت خداوند بايد با اشتياق ما براى مشاركت فيض او با آنانيكه"توبه نكرده اند" و زندگيهايشانرا تغيير نداده اند تا خدايى را خدمت كنند كه براى حيات بخشيدن به آنان از جان خويش گذشت، برابر باشد. بياييد تا آن زمان كه او برميگردد، خود را به كار خداوند براى به توبه كشاندن ديگران و نجات در خداوند بسپاريم.

دعای من

اى خداى بزرگ و صبور، لطفن از تمام توان و فيضت استفاده كن تا عزيزان و دوستانم را به توبه بكشانى تا هنگاميكه عيسى ظاهر شود آنها بتوانند در خوشى من و نجات تو سهيم باشند. در نام تنها نجات دهنده، هيطى دعا ميكنم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات