اندیشه ها در مورد آیه امروز...

ماران اَتَا— اى خداوند بيا! اين فرياد كليساى اوليه بخصوص بهنگام آزمايش، جفا، و سختى بايد با اين يادآورى تلطيف بشود كه جهانى گمشده پيرامون ما هست — كه بسيارى از آنها دوستان عزيز و بستگان ما هستند. اشتياق وافر ما براى بازگشت خداوند بايد با اشتياق ما براى مشاركت فيض او با آنانيكه"توبه نكرده اند" و زندگيهايشانرا تغيير نداده اند تا خدايى را خدمت كنند كه براى حيات بخشيدن به آنان از جان خويش گذشت، برابر باشد. بياييد تا آن زمان كه او برميگردد، خود را به كار خداوند براى به توبه كشاندن ديگران و نجات در خداوند بسپاريم.

Thoughts on Today's Verse...

Maranatha — O Lord come! This cry of the early church, especially during times of trial, persecution, and difficulty must be tempered with the reminder that there is a lost world around us — many of whom are dear friends and family. Our passion for the Lord's coming must be equaled by our passion to share his grace with those who have not "come to repentance" and have not changed their lives to serve the Lord who died to bring them life. Until he comes, let's commit to do his work of bringing others to repentance and salvation in him.

دعای من

اى خداى بزرگ و صبور، لطفن از تمام توان و فيضت استفاده كن تا عزيزان و دوستانم را به توبه بكشانى تا هنگاميكه عيسى ظاهر شود آنها بتوانند در خوشى من و نجات تو سهيم باشند. در نام تنها نجات دهنده، هيطى دعا ميكنم. آمين.

My Prayer...

O great and patient God, please use all of your power and grace to bring my loved ones and dear friends to repentance so that when Jesus appears they can share in my joy and your salvation. In the name of Jesus the only Savior I pray. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of دوم پطرس ۹:۳

نظرات