اندیشه ها در مورد آیه امروز...

اگر شما نشانی خانه عیسی را در شهر ناصره در سال بیستم پس از میلاد میدانستید، میتوانستید به آن خانه رفته و بگویید٫«خدا در اینجا زندگی میکند!» در حالیکه آموزه یا داکترین عیسی بعنوان خدای کامل و انسان کامل، فهم کامل آن تقریبن ناممکن است ــ خدای کامل خود را از همه امتیازات الهی اش محروم نمود( فیلیپیان ۵:۲-۷)، این آموزه در عین حال حقیقت بینظیر فیض خدا را شامل میشود. خدا انتخاب کرد که مثل ما شود چون ما نمیتوانستیم همچون او باشیم. خدا به نزد ما آمد زیرا ما نمیتوانستیم پیش او به عالم بالا رویم. در عیسی، خدا با تمام پری و کمال خویش به نزد ما آمد تا ما بتوانیم در او کامل باشیم.

Thoughts on Today's Verse...

If you had known Jesus' address in Nazareth along about A.D. 20, you could have gone to that house and said, "God lives here!" While the doctrine of Jesus being fully God and fully man — fully God yet having emptied himself of all of his divine privilege (Phil. 2:5-7) — is nearly impossible to fully understand, it is the awesome reality of grace. God chose to be like us because we could not be like him. God came down to us because we could not ascend to him. In Jesus, God came to us in fullness so we could be full in him.

دعای من

خدای قادر مطلق، من اِذعان میدارم که تو بسیار بزرگتر از فهم من هستی. علاوه بر شگفتی و توانمندی و بزرگی تو، تو از ذهن من بزرگتر هستی بحدی که نمیتواند تو را درک کند. و فیض تو، ای خدا، مرا به شگفت می آورد. تو را میستایم زیرا عیسی را فرستادی تا من بتوانم بشناسمت و نیز بتوانم از آمرزش گناهان بهره مند شوم. تو را میستایم برای فرستادن عیسی تا بتوانم به نزد تو به منزل آیم و تا ابد زنده بمانم. سپاسگزارم ای عیسی، زیرا تو برای رهایی من و بازگردانیدن من بسوی پدر آمدی تا من بتوانم بوسیله تو با وی سخن گویم. در نام تو ای عیسی، و بخاطر فیضت، در حضور پدرمان با دلیری دعا میکنم. آمین.

My Prayer...

Almighty God, I acknowledge that you are too great for me to comprehend. Yet as marvelous and mighty and majestic as you are, you’re greater than my mind can grasp. And your grace, O God, amazes me. Thank you for sending Jesus so I can know you. Thank you for sending Jesus so I could be forgiven. Thank you for sending Jesus so I can go home to you and live forever. Thank you Jesus, for coming to redeem me and then returning back to the Father so I can speak to him through you. In your name Jesus, and because of your grace, I pray with boldness before our Father. Amen.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of کولسیان ۹:۲-۱۰

نظرات