اندیشه ها در مورد آیه امروز...

پایه حمد و ستایش با شخصیت و خصوصیات ماست که ارتباط پیدا میکند. از اینرو پرستش خدا برای ما، نیَّت دلها و تلاش زندگیهای ما باید نشانگر تمایل جدی ما برای شناختن اراده او و زندگی کردن بر اساس آن باشد. اگرچه ما هرگز این کار را بطور کامل انجام نخواهیم داد، فیض است که ما را میپوشاند تا برای جلال خدا زندگی کنیم. اما این فیض نباید هرگز بهانه ای باشد برای تنبلی روحانی یا ضعف عمدی.

دعای من

خدای قدوس، من میخواهم که خصوصیاتم بیشتر به تو شبیه باشد هرچند که من هرگز از نظر بزرگی و قدرت، همچون تو نخواهم شد. چشمانم را بگشا و بوسیله روح القدس مرا منور بساز تا اراده ات را در کتاب مقدس جستجو کنم و خواهان اطاعت در زندگی روزانه ام باشم. گناه مرا ببخش و در من دلی پاک و مقدس بیافرین، تا کاملن سرسپردهٔ اراده تو باشد. در نام عیسی دعا میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change