ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การสรรเสริญเชื่อมต่อกับนิสัยของเรา ดังนั้นในการนมัสการพระเจ้า เจตนาในใจและความพยายามในชีวิตของเรา ต้องแสดงให้เห็นถึงความต้องการมุ่งมั่นที่จะรู้จักและมีชีวิตตามความต้องการของพระองค์ เราจะไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ พระคุณก็มาถึงเราในขณะที่เราพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ แต่เราก็จะต้องไม่นำพระคุณมาเป็นข้ออ้างในการขี้เกียจทางจิตวิญญาณ หรือความอ่อนแอในความมุ่งมั่น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์อยากจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น แม้ว่าข้าพระองค์จะไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้เหมือนพระองค์ ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ และโดยพระวิญญาณ ขอทรงสอนข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์จะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ในพระคัมภีร์ และในการที่ข้าพระองค์พยายามที่จะเชื่อฟังพระองค์ในแต่ละวัน ขอทรงโปรดยกโทษความบาปของข้าพระองค์ และขอทรงสร้างใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ของข้าพระองค์ขึ้นใหม่ ที่จะเป็นใจที่ตั้งใจดำทุกอย่างตามความต้องการของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น